Buurtwarmte Wijdemeren

Drone-Foto-RWZI-Horstermeer.png
Sluit u aan bij het warmtenet/bronnet

In 2024 worden de wijkuitvoeringsplannen voor de Blijkpolder (Nederhorst den Berg) of Kortenhoef Noord voorbereid. 

Doe mee! En maak de aanleg van een warmtenet samen mogelijk. 

Persbericht 11-04-2024
Waterschap, gemeente en energiecoöperatie tekenen overeenkomst en werken
samen met bewoners aan
een plan voor een bronnet dat gebruikmaakt van afvalwater van de RWZI Horstermeer.  

Warmtebron warmtenetten Wijdemeren

Voor de aanleg van een warmtenet is een warmtebron nodig. De rioolwaterzuivering (RWZI) in de Horstermeer is een duurzame en stabiele warmtebron met zomers en ’s winters een temperatuur van 12-15ºC die we kunnen gebruiken. Deze bron van afvalwater is groot genoeg om warmte te leveren voor warmtenetten in verschillende dorpen: Nederhorst den Berg en Ankeveen kunnen gebruik maken van de persleiding met gezuiverd afvalwater (effluent) die loopt van de RWZI Horstermeer naar de Vecht. Langs Kortenhoef loopt een persleiding met ongezuiverd afvalwater (influent) naar de RWZI Horstermeer toe. 

Samenwerking Waterschap AGV

Het Waterschap AGV is eigenaar en beheerder van de warmtebron (RWZI). Energiecoöperatie Wijdemeren, gemeente Wijdemeren en Waterschap AGV hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor het voorbereiden van wijkuitvoeringsplannen waarbij de RWZI als warmtebron wordt ingezet. 

Kerngroep buurtwarmte

In de kerngroep voor buurtwarmte Wijdemeren zijn naast de energiecoöperatie, de bewonersgroep, de gemeente Wijdemeren en het Waterschap AGV, ook de woningcorporaties (GenO en Alliantie) vertegenwoordigd die ongeveer een kwart van de woningen bezitten, Liander als netbeheerder en om|nieuwe energie als mogelijke toekomstige warmteleverancier.

Coöperatief warmtebedrijf

Ambitie is om een warmtenet/bronnet te realiseren dat lokaal, duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar is. We werken toe naar een coöperatief warmtebedrijf waarbij zeggenschap en eigenaarschap van bewoners geborgd zijn.

Energiecoöperatie projectleider

De Energiecoöperatie Wijdemeren vervult als bewonersorganisatie en mede op verzoek van de gemeente een initiërende en coördinerende rol in de uitvoering van de warmtetransitie. 
De energiecoöperatie brengt partijen bij elkaar, bouwt aan bewonersgroepen en leidt de projecten. 

Vier aandachtsgebieden buurtwarmte
 • Warmteoplossingen collectief en/of individueel
 • Isolatiestaat woningen en de buurt
 • Lokaal Energiesysteem buurt (opwekking, opslag en warmte)
 • Kennis, betrokkenheid, zeggenschap en eigenaarschap van de buurt.

Dit sluit aan bij de vier pijlers van de energiecoöperatie: buurtwarmte, energiebesparing, energieopwekking en klimaatbewustzijn. De verschillende teams van de energiecoöperatie zullen waar nodig bij de projecten worden betrokken. 

Bronnet 12-15ºC of 60ºC warmtenet

Voor Blijkpolder Nederhorst den Berg, een wijk met ongeveer 550 (voornamelijk) woningen vanaf 1985,  is het meest duurzame en gunstige alternatief een collectief bronnet met een brontemperatuur van 12-15 graden naar de woningen en individuele warmtepompen in de woningen. Bewoners bepalen zelf welke individuele warmtepomp (lage temperatuur of midden temperatuur zij laten aansluiten. 

Voordeel van aansluiten van individuele warmtepompen op een bronnet is dat er voor de individuele warmtepompen geen buitenunits nodig zijn. Dus geen storende geluiden of lelijke buitenunits aan de gevel of op dak.

Voor Kortenhoef een wijk met 1332 (voornamelijk) woningen vanaf 1950/1960 gaan we de alternatieven nog nader onderzoeken. We maken een afweging tussen een coöperatief bronnet van 12-15 ºC met individuele warmtepompen of een coöperatief warmtenet op 60ºC. Een van de criteria voor bewoners die we nader onderzoeken is het ruimtegebruik in de woning. In Kortenhoef vraagt de isolatiestaat van de woningen met bouwjaren vanaf 1950 nog veel aandacht.

Lees onderaan deze pagina verder over de aanleg van een bronnet van 12-15ºC of warmtenet van 60ºC. 

Haalbaarheid en wijkuitvoeringsplan

Op basis van een positief haalbaarheids- onderzoek voor Blijkpolder Nederhorst den Berg en Kortenhoef Noord is nu formeel gestart met de voorbereiding van een wijkuitvoeringsplan (WUP) dat eind 2024 klaar moet zijn. In het kader van de Transitievisie Warmte van de gemeente wordt voor elke wijk een wijkuitvoeringsplan voorbereid. Vervolgens vragen we bewoners committent voor de uitvoering en vragen we de gemeente om het wijkuit-voeringsplan vast te stellen. Bij voldoende deelnemers kan dan de aanleg van het bronnet starten. 

Voorlopig geen warmtenet Ankeveen

Ankeveen is vanaf 2018 pilot geweest voor het onderzoeken van een 60ºC warmtenet. Helaas is gebleken dat het aantal woningen en de woningdichtheid van Ankeveen te laag zijn om een warmtenet betaalbaar te maken. We starten met een isolatietraject en verkennen de mogelijkheden van individuele warmtepompen met warmte-lussen voor de dichtbebouwde buurtjes. Gedurende deze verkenning blijven we kijken naar een mogelijkheid om de warmtebron van de RWZI gebruiken. 

Voor Loosdrecht geen aquathermie

Ondanks het vele water zijn de Loosdrechtse Plassen niet te gebruiken als warmtebron voor Nieuw-Loosdrecht. De afstanden van het water naar het dorp zijn te groot en de leidingen zouden gaan lopen door het natuurgebied (Ster van Loosdrecht). Voor zowel Nieuw- als Oud-Loosdrecht ligt de focus nu op individuele warmtepompen en mogelijk in de toekomst wat kleine warmtelussen voor de dichtbebouwde buurtjes.

Afwegingscriteria bewoners

We hebben een aantal afwegingscriteria verzameld die bewoners belangrijk vinden bij de keuze voor een warmtenet/bronnet:

 • warmte en/of koeling
 • aanpassingen in de woning
 • ruimte in de woning 
 • van gaskoken naar inductie  
 • ruimte in de wijk, esthetiek, geluid
 • duurzaamheid, CO2reductie 
 • benutten lokale bronnen
 • blijven verminderen energievraag 
 • betaalbaarheid en leveringszekerheid
 • zeggenschap en eigenaarschap
 • ontzorgen
Bewonersgroepen denken mee

De energiecoöperatie werkt door, voor en met bewoners, maar daarnaast is de ambitie dat we in elke wijk een speciale bewonersgroep vormen die actief meedenkt en meewerkt aan het voorbereiden van het warmtenet en het wijkuitvoeringsplan. We hopen dat uit elke straat minimaal een bewoner wil deelnemen. We organiseren daarnaast straatgesprekken en bewonersavonden om bewoners te blijven informeren en betrekken. 

Projectteam buurtwarmte

Projectleider 
Anne-Marie Poorthuis
annemarie@ecwijdemeren.nl

Bewonersgroep
Nanno Bouma
nanno@ecwijdemeren.nl

Bewonersgroep
Eric jan Schipper
ericjan@ecwijdemeren.nl

Communicatie
Jeroen Mascini
jeroenmascini@ecwijdemeren.nl

Kerngroep (partners)

Energiecoöperatie Wijdemeren
Gemeente Wijdemeren
Waterschap AGV
Liander
OM|nieuwe energie
Woningcorporatie G&O
Woningcorporatie Alliantie
Bewonersgroep Blijkpolder
Bewonersgroep Kortenhoef Noord

Bewonersgroep Kortenhoef Noord

Eric jan Schipper
ericjan@ecwijdemeren.nl

Lees: bewonersgroep Kortenhoef

Coördinator Energieopwekking

Tim Postel
tim@ecwijdemeren.nl

Coördinatoren 

Bureaucoördinator Energietransitie 
Nederhorst den Berg
Josine van Kampen
josine@ecwijdemeren.nl

Bureaucoördinator Energietransitie Kortenhoef
Marjolijn Bezemer
marjolijn@ecwijdemeren.nl

Telefoon 035-2343999

Warmtenet

Warmtebron 

 • De warmtebron is afvalwater van de rioolwaterzuivering (RWZI) Horstermeer. Dit noemen we TEA (thermische energie uit afvalwater).  
 • Voor  de Blijkpolder  halen we warmte uit gezuiverd afvalwater (effluent) via een persleiding die loopt van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) naar de Vecht. 
 • Voor Kortenhoef Noord halen we warmte uit ongezuiverd afvalwater (influent) via een persleiding die loopt langs Kortenhoef naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)
 • Voor warmte uit afvalwater (TEA) is een  opslag van warmte en koude in de grond (WKO) niet noodzakelijk. 

Productie-installatie (opslag en opwerking)

 • De warmtebron TEA heeft een basistemperatuur van 12-15ºC. 
 • We kiezen voor een bronnet van 12-15ºC of een 60ºC warmtenet.
 • Bij een 60ºC warmtenet verwarmt een centrale warmtepomp  het water naar de gewenste temperatuur
 • Daarnaast kan (tijdelijk) nog gebruik gemaakt worden van een piekketel (op gas) voor piekmomenten (bijv als het vriest)
 • Bij een bronnet wordt de temperatuur niet verhoogd bij de bron maar in de woning met een individuele warmtepomp. Deze individuele warmtepompen hebben geen buitenunit nodig. 

Warmtenet (transport en distributie)

 • Transportleiding vanaf de productie-installatie naar de wijk. 
 • Distributienet naar de woningen
 • Aansluitingen op de woningen 
 • Afleverset in de woning
  (of individuele warmtepomp bij bronnet)

Concessie voor warmte en warmtebedrijf

De gemeente geeft de concessie af. Dat is het recht om een warmtenet te exploiteren. Voor de exploitatie gaan we uit van een coöperatief warmtebedrijf met zeggenschap en eigenaarschap van bewoners: lokaal, duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar. 

Warmtelevering 

 • Leveringscontracten
 • Leveringsverplichting van het warmtebedrijf
 • Monitoring kwaliteit en betrouwbaarheid
 • Uitvoeren warmtewet
 • Bij bronnet waarschijnlijk alleen vastrecht en geen warmtelevering 

Nieuwe Warmtewet

De wijk vormt zich tot een energie-/warmtegemeenschap (elektriciteit en warmte).  De ruimte voor deze gemeenschappen wordt verduidelijkt in de nieuwe warmtewet. Concreet betekent dit dat energiecoöperaties die een warmtenet willen ontwikkelen ook als warmtebedrijf kunnen worden gezien. Energie-/warmtegemeenschappen met minder dan 1.500 aansluitingen, vallen dan onder de regels voor kleine collectieve warmtesystemen.

Wijkuitvoeringsplan

We ronden het voorbereiden van het wijkuitvoeringsplan af met het commitment van bewoners. Om een warmtenet rendabel te maken moet minimaal 70-80% van de bewoners meedoen.